تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - تصویر لفظ جلاله الله بر کوه دوخواهران