تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - در انتخابات، حزب و جناح گرایی کنار گذاشته شود